top of page

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Hevi-Metalli Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hevi-Metalli Oy, 0901328-9

Osoite: Kisällintie 9, 45200 Kouvola

Verkkosivut: www.hevimetalli.fi

S-posti: sanna.hyyrylainen@ratapaja.fi

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Sanna Hyyryläinen

S-Posti: sanna.hyyrylainen@ratapaja.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito.

Rekisterissä olevia henkilö- ja yritystietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, tiedottamiseen sekä laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön tai yrityksen nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja laskutustiedot.

 

6. Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkailta itseltään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä. Yrityksen osalta tietoja voidaan kerätä myös Yritystietojärjestelmästä (YTJ), Tilaajavastuu.fi -palvelusta ja yrityksen

internetsivuilta.

 

7. Tietojen luovuttaminen

Yritys voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta ulkomaille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteristen valvonnasta vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteri on suojattu salasanalla ja rajatuin käyttöoikeuksin. Hevi-Metalli Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

9. Tarkistusoikeus

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoittamallaan kirjallisella pyynnöllä tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 

10. Rekisteritietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn henkilön kirjallisesta pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä voimassa olevassa rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietoja ei poisteta aiemmista rekistereistä tai varmuuskopioista tietokannan eheyden säilyttämiseksi.

Tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista, asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot poistetaan rekisteristä kolme vuoden kuluttua viimeisestä maksutapahtumasta. Tietoja ei poisteta varmuuskopiosta asiakkuuden ajalta tietokannan eheyden säilyttämiseksi. Rekisteri tarkastetaan vuosittain vanhentuneiden tietojen varalta.

bottom of page